Javascript must be enabled in your browser to use this page.
Please enable Javascript under your Tools menu in your browser.
Once javascript is enabled Click here to go back to Uzoni Református Egyházközség Hivatalos Honlapja
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
Nyítólap arrow Egyházközség
Egyházközség PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2007. augusztus 08.
Az uzoni református egyházközség rövid története
Az uzoni  egyházi gyökereket a XIV.századba kell keresnünk, amikor az 1332-1335-ös pápai tizedjegyzékek szerint önálló plébániatemploma van, papja István (Stephanus sacerdos de Vuzunt) pedig adót fizet a pápának. Uzon lakói ekkor a római katolikus vallást  gyakorolják, azonban a XVI.század második felében-valószínű a brassói Johannes Honterus tanainak köszönhetően  reformátussá válnak.Első református lelkipásztora Hilibi Nagy László, akit néhány szerző László archidiakónussal azonosít,és aki egyházi főhatóságot is gyakorolt ebben az időben.
Biztos adatok birtokában  csak 1648-tól vagyunk.A legrégebbi jegyzőkönyvet (Annotamenta Ecclesiae Uzoniensis Reformatorum),Sáfár János kezdte el írni,aki1648-1658 között töltötte be a lelkipásztori tisztséget Uzonban.
E jegyzőkönyv  utolsó oldalain maradt ránk az uzoni lelkipásztorok és a református iskolában szolgáló tanítómesterek névsora. Báthori Gábor fejedelemsége alatt,1612.szept.13-án a Géczi András által vezetett brassói szászok betörtek Székelyföldre, az uzoni templomkastélyt bevették és iszonyú rablást vittek végbe.,,Uzon Brassó felé csaknem véghelysége a Székelyföldnek.A síkság melyen fekszik sok szerencsétlen napra virradott...Benne az országút mellett nagyszerű templom-várfal pusztul...Sokszor menti meg a lakósságot.Még 1612-ben  oly karban állott,hogy Weiss  Mihály Brassó főbírálya és a Báthori Gábor ellen felkelt szászok vezére csak ostrommal vala képes bevenni.          ”Kovári L.1852.223.p. Ugyanazon év október 16-án ezúttal Michael Weiss királybíró vezetése alatt a brassóiak Uzont újból elfoglalták és az Illyefalvi templomvárba húzódott népet megadásra kényszerítették. Az akkori eseményeket a kortárs Brassói főpap    Mark Fuchs krónikája  és Nagy Szabó Ferencz Memoriáléja őrízte meg. 1704-ben a kuruc és labanc villongások közepette tűzvész pusztít a faluban, ezúttal a templom is áldozatául esik.1706-ban a Rákoczi-féle felkelés  idején Csáki András kurucai elől a brassói német parancsnok katonái a vártemplomban keresnek menedéket,  a templomból kihordott padokkal torlaszolják el a bejáratot és magukat étlen-szomjan 48 órán át  oltalmazták a kurucok támadásától. 1710 és 1740 között, Lisznyai Intze István lelkipásztorsága idelyén folyamatos sorscsapások érik az uzoni gyülekezetet.1717-ben pestis dúl a faluban és a lakosság fele elpusztul. A krónikás siralmas énekben emlékezik meg erről az eseményről melynek címe:”Trenodia Hungarica Uzonról .” 1738-ban földrengés rázza meg a falut akkora erővel, hogy a harangok is megszólalnak. A földrengés nyomán leomlik a templomtorony, azonban a század közepéig sikerül újraépíteni a lelkes adományozók révén. A Mária Terézia féle székely határorszervezet létrehozása idején 1764-ben a sepsiszéki falvakat Uzonban eskették    fel a Habsburg ház iránti hűségre. 1802-es földrengés nagyon megrongálta a templomot és a tornyot.    Részben mind a kettőt le kellett bontani. A ma is látható templom 1829-re készült el, a jelenlegi torony(38 m magas) 1842-44 között épült, hagymasisakos barokk tető fedi.

Az 1848-49-es magyar szabadságharc helyi eseményei idején Uzonban volt az első komoly osztrákellenes megmozdulás, az akkori lelkipásztor Sükösd Sámuel (1848-1849) mártír-halált halt a tömösi-vámnál,akinek emlékét,valamint a többi uzoni szabadságharcosét az 1991-ben elhelyezet márványtábla őrzi a templom falán. A feljegyzések szerint a betörő orosz katonák ebben az  évben a falut felégették, és mindenéből kirabolták.
 1857  emlékezetes év marad az egyházközség történetében, hiszen Tatrangi Sándor és neje Benke Juliánna  12 000 forintos (cs.k.ezüst huszasokban )-más adatok,presbiteri jegyzőkönyvek szerint 10  000 rénes forintot-ami 1911-ben kb. 8 000 korona volt- végrendeletet hagyományozott az egyházközségre,új tanítói állás létrehozása,valamint iskolaalapítás céljából. Ettől az évtől kezdve az egyház története még szorosabban egybefonódik  az iskola történetével, az uzoni gyülekezet derekas  munkát vállalva a népoktatás ügyében. Az iskolaalapító Tatrangi Sándor (1797-1875) síremléke a helybeli református temetőkertben van. 1880.január 10-én hivatalosan megalakul az “Uzoni Dalárda”. Az első világháború alatt az egyházközség pénzel segíti a fronton megsebesült katonák lelkigondozásának munkáját. Azonban Uzon sem mentesül a világháború pusztításaitól, így 1916-ban a román katonáknak a falun  való átvonulása nyomán elpusztult a templom orgonája, amelyet csak nehéz áldozatok során sikerült újraépíttetni az 1925-ös évben.  Az első-valamint a második világháborúban elesett uzoni katonák emlékét a parkban elhelyezett emlékmű őrzi.
Az 1920 június 4-én  a Versailles-i Trianon kastélyban megkötött békediktátum(szerzodés), amikor Erdélyt Romániához csatolták, rányomta bélyegét a XX. század egyházi életére is. Ekkor kezdődik el az egyházi ingatlanok kisajátítása (erdő,szántóföldek,kaszálók),valamint a református iskola működésének megnehezítése  . 1948-ban államosítják a Református Tatrangi Népiskola épületét,a volt kántortanítói lakást,a Tótné-féle tanítói lakást,szántóföldeket,az erdőt . Ugyanebben az időben azonban az egyházközség jeles eseményekkel is büszkélkedhetett, hiszen 1928. jan. 15-én alakult meg az Uzoni Nőszövetség. 1940-ben újabb földrengés rázta meg a templomot,amely során a templom épülete annyira megrongálodott, hogy nem tudtak istentiszteletet tartani benne.Magyar állami segítséggel 1942-ben    javították ki.
Az uzoni református egyházközség történetében jelentős helyet foglalt el Nagyobb Péter, aki 1949-1959 között volt Uzon lelkipásztora. 1959-ben a kommunizmus ateista indulatainak és a kollektivizálás erőszakos megnyilvánulásának  esett áldozatul. Három és fél évig  több erdélyi lelkésztársával együtt a marosvásárhelyi, majd a szamosújvári börtön foglya volt.  1959-1992 között Szabó József szolgált a gyülekezetben, az o idejében, 1980-ban megünneplik az uzoni dalárda fennállásának 100. évfordulóját és ugyanebben az évben  állítják fel a temető bejáratához a csernátoni Hasszmann-testvérek álltal faragott székelykaput.1977.március 4-i földrengés megrongálta a templomot,de főleg a tornyot.Ebben az évben kijavították a tornyot és  1978-ban kívülről-belülről megújították a templomot. 1986.augusztus 31-i földrengés a templomot rongálta meg jobban. 1986-ban és 1987-ben a tornyot és a templomot is kijavították.Az 1990.május 30-31-i földrengés kárait még ebben az évben kijavították és javítási munkálatokat végeztek a lelkipásztori lakáson is. 1993.aug.2-tól Zsold Béla szolgált a gyülekezetben, aki testvéri kapcsolatokat alakít ki a Mende-i, valamint a hollandiai Onde Tonge-i gyülekezettel. 1996-ban a honfoglalás ezerszázadik évfordulóján a millecentenárium emlékére emlékkövet helyeznek el a templomkertben, Erdély címerével. 1997.szeptember  14-én befejezik és felavatják a hollandiai támogatással épült új  gyülekezeti házat, majd 2000.november 19-én magyarságunk ezeréves államisága s a keresztyénség felvételének ezredik,valamint  Jézus Krisztus születésének kétezredik  évfordulóján milleniumi rendezvényeket tartnak, amely alkalomból Szent-István monogramos emlékkövet állítanak ugyancsak a templomkertben. 2003.jan.3-tól Ungvári Barna-András az uzoni gyülekezet lelkipásztora.2003-ban-2006-ban,2007-ben és 2010-ben a  Parókia régi (1826-ban épült) részét javítják ki , 2004-ben a hollandiai testvérgyülekezet segítségével  az 1992 óta elromlott orgonát  ujítják fel teljesen és 2005-ben a templomot javítják ki kívülről. 2005-ben tesvéri kapcsolat jön létre a  Miskolc-diósgyőri gyülekezettel.

2007-2008-2009-ben a volt kántori lakás felújítására került sor,valamint a visszakapott,volt ReformátusTatrangi Iskolába fürdőszoba készült s az ugyancsak visszakapott volt kántortanítói lakásban gyószertár kezdi meg működését,hozzákezdvén az épület teljes felújításához.. 2007.szeptember 16-án a Gyülekezeti Ház építésének tíz éves évfordulójára emlékeztünk s hálát adtunk az eddig elvégzett építkezésekért.   2008-ban a volt Református Tatrangi Népiskolába fürdőszoba készült,2009-ben kijavítattuk a tetőzetet s rukítattuk a cserepeket,2010-ben egy osztálytermet újítattunk fel teljesen.2009-ben a tempom műemlék kovácsoltvas-kerítésének újrafestésére került sor,valamint a templom belső meszelésére és a padok újrafestésére. A volt kántortanítói lakás hátsó felének teljes felújítása  is ekkor valósult meg,.,benne fogorvosi rendelő kezdte meg műküdését.A kántori lakás telkén a régi konyha helyett új konyha építettett.Ugyanebben az évben a templomkertben kopjafát avattunk Ujjvárossy József (1838-1919) emlékére,aki az egyházközség gondnoka,főgondnoka,majd a Sepsi Református Egyházmegye és a Székely-Mikó Református Kollégium főgondnoka is volt. 2011 a Nagyobb Péter (1902-1983) lelkipásztorról való megemlékezés éve.A Polgármesteri Hivatal támogatásával ugyancsak a templomkertben az ő emlékére is kopjafa készült..  Puskás-Bajkó Gábor brassói  műhelyében elkészült a Református Dalárda 1930-ban készített zászlójának a másolata,melynek áldása,felszentelése 2011.szeptember 11-én volt. 2012-ben is ápoltuk mind a három testvérkapcsolatunkat.2013-ban a templom tornyának teljes felújítására került sor. 2016-tól kezdődően a templom portikusa (iskola)  felőli bejáratnál kopjafa őrzi a mindenkori dalosok emlékét. Felirata: Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét. Zsolt.96:2 Mindenkori dalosok emlékére. A hátoldalon: A dal megtisztít, felemel (Holló E), Szívből fakadjon mindig dalunk. Ugyancsak ebben az évben az 50-60 éve konfirmáltak találkozójakor is kopjafát avattunk. Felirata: Emlékezzél meg az egész útról, a melyen hordozott téged az Úr, a te Istened. V.Móz.8:2 Az 50-60 éve konfirmáltak találkozója. A hátoldalon: az 50-60 éve konfirmáltak névsora.2016.október 29-én a Gulág Emlékév keretében a II-ik világháború végén és azután a földvári,illetve más fogolytáborokban meghalt vagy szenvedett uzoni foglyokra emlékeztünk,konferencia,kiállítás megnyitása és emléktábla avatása keretében. Az emléktábla a templom nyugati falára került elhelyezésre.2017-ben is kopjafát avattunk a 25-50-60 éve konfirmáltak találkozójakor. Felirata: Törekedjünk azokra, a mik a békességre és az egymás épülésére valók. Róma  14:19 A hátoldalon: 500 éves a Reformáció, valamint a 25- 50-60 éve konfirmáltak névsora . 

A reformáció 500 évfordulójának a jegyében a Református Nőszövetség 50 szál rózsát ültetett a templom kertjében. Kilyén, Árapatak és Uzon Egyházközségei egész évben találkozókat szerveztek az 500 éves reformáció tiszteletére. 2017.április 9-én Kilyénben, szeptember 17-én Árapatakon és október 15-én Uzonban volt hálaadó ünnepség. Ekkor került sor az uzoni harangok villanymeghajtásra való szerelésére és emléktáblát helyeztünk el a templom nyugati falára: „Mi nem vagyunk meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem hitéi, hogy életet nyerjünk.” Zsidókhoz írt levél 10: 39    1517-2017   Isten iránti hálával állíttatta az Uzoni Református Egyházközség a reformáció 500. Évében, felirattal.

    

                                                                                                                                                  Írta és összeállította: Ungvári Barna-András lelkipásztor

Felekezeti Adatok

 Ozun - Uzon

 
Év
Összesen
 Ortodox

 Görög

katolikus

Római

katolikus

Református
Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita
Baptista
Pünkösdis
Egyéb összesen
1850 1433 - 288 173 970 - -2 - - -
1857 1616 299 - 209 1100 1 52 - - -
1869
 1611 240 3 214 1125 6 21 2 - - -
1880 1764 264 8 272 1202 2 9 2 - - -
1890
 1875 259 5 314 1255 5 24 13 - - -
1900
 1828 24611
254
1263
5
 18 29 --
2
1910
 1785 227 13 2311240
9
 32 33 --
-
1930
2065
308
 36 3081316
 11 4144
-
-
1
1941
2201
 145 10 3961523
46
49
32
-
-
-
1992
2714246
9
541
1843
21+2*
45
2
-
-
14
2002
2553250
4
532
1702
8+6
34
2- - 15
2011   2494          
            

 

Évszám

Lélekszám

Beköltözés

Kiköltözés

Természetes szaporulat

Általanos szaporulat

Természetes apadás

Általános apadás

2000

1823

1

7

-

-

12

10

2001

1801

5

2

-

-

16

13

2002

1788

1

-

11

12

-

-

2003

1800

14

10

-

-

19

            14

2004

1786

20

10

-

-

8

-

2005

1786

2

10

-

-

10

-

2006

1767

16

3

-

       9

  3

-

2007

1776

12

10

-

-

-

2

2008

        1774

5

7

-

-

8

10

2009

1734

7

28

-

-

-

30

2010

1725

10

4

-

-

15

9

2011

1707

3

12

-

-

9

18

2012

1710

11

15

7

3

-

-

2013

1685

7

 28

 -

 -

 -

 25

 2014

 1685

 12

8

 

 

 2

 0

 2015

 1668

 5

 9

 -

 -

 10

 17

 2016

 1667

 8

 6

 -

 -

 3

 1

 2017

 1644

4

28

1

 -

 -

 23

 2018

 1638

 13

 10

 

 

 9

 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Évszám

Kereszteltek

Temettek

Konfirmáltak

2000

11

23

13

2001

5

21

19

2002

19

8

26

2003

14

33

27+5

2004

16

24

27

2005

20

30

17

2006

17

19

8

2007

14

19

7

2008

10

18

12

2009

12

21

10

2010

13

                 28

                  8

 2011

14

 23

 14

 2012

 20

 13

 18

 2013

 10

14

 10

 2014

 23

25

 9

 2015

 10

 22

 11

 2016

 17

 20 11
 2017

  15

 14 20
 2018

  13

 22 16

 

 

  

 

   

 

   
 
 
 
 
 
 
Utolsó frissítés ( 2019. április 12. )